תקנון אתר ביט ביט (Bit Bit) שחזור מידע

adronment

תודה שבחרתם להשתמש באתר https://www.bit-bit.co.il (להלן: "האתר"), ברוכים הבאים!

כללי

 1. האתר מופעל ע"י רובן ויין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו (להלן "בעל האתר"). 
 2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חומר אינפורמטיבי לגבי שירותים שונים, הניתנים ע"י מעבדת ביט  ביט בתחומי עיסוקיה השונים (שחזור מידע, חוות דעת מומחה, שמושי אקסל מתקדמים וכיוב'). המידע והשירותים מוצגים בפורמט דיגיטלי. סל המוצרים והשירותים המוצעים ע"י המעבדה עשויים להתעדכן  מפעם לפעם.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
 4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו עצם השימוש באתר מהווה הסכמת הגולש לתנאי תקנון זה. ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
 5. לבעל האתר שמורה הזכותו לשנות ולערוך תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.
 6. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 7. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך תוקפו חל לכל מגדר בצורה שווה. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד הן בהן כדי ללמד משמעות הנתנת לפירוש.

   

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש באתר

 1. המשתמש מצהיר באתר בזאת שבעשותו כן, שהוא מודע לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה עם כל המשתמע מכך. 
 2. בנוסף, המשתמש מתחייב להימנע מלבצע אחד או יותר מן הדברים שלהלן:
  1. שליחה, ו/או העברה של חומרים דיגיטליים  שעלולים להפעיל קוד זדוני. באמצעות אחת האפשרויות הניתנות באתר (ווארטסאפ, מייל וכו') .
  2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפת דפי בלוג בספאם.
  3. פגיעה בדרך כלשהי בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה. הדבר מתייחס להצבת מקצת או כלל חלקיי האתר, במסגרת אתר אינטרנט אחר, זאת ללא קבלת אישור והסכמה כתובה מראש מאת בעל אתר מעבדת ביט ביט או מי מטעמו.
  4. משתמש באצר ימנע מכל שימוש באתר ותכניו למטרה בלתי חוקית ו/או פוגענית.

מדיניות קבלת שירותים ממעבדת ביט ביט

 1. קבלת שירותים כלשהם מן המעבדה כפופה לתהליך מסודר של הגדרת תכולת עבודה כתוצאה מהצג  הצרכים ע"י הלקוח ומי מטעמו, קבלת הצעת מחיר ואישורה בכתב, ע"י הגורם הפונה. 
 2. כאשר מדובר בתהליך של שחזור מידע, קבלת הצעת מחיר כרוכה בבדיקת החומרה במעבדת בביט ביט, זאת במטרה להעריך את ייתכנות ביצוע העבודה ומורכבותה. בדיקה זו כרוכה בתשלום. בעקבותיה הלקוח יקבל הצעת מחיר.
 3. תחילת העבודה כפופה לאישור כתוב של הצעת המחיר ע"י הללקוח. אישורה הצעת המחיר הופכת אותה  על כלל מרכיביה, להזמנת עבודה מחייבת. .

הנחיות נוספות בדבר השימוש בתכני אתר זה

 1. מעבדת ביט ביט הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על החומרים והתכנים המפורסמים באתר. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את תמונות, מאמרים,  הקלטות , סרטונים והטקסטים המופיעים בו.
 2. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, או להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מן התכנים המופיעים באתר,זאת  ללא קבלת הסכמה מפורשת  , כתובה ומראש מן המעבדה או מי מטעמה.
 3. פניה למעבדה מהווה הסכמה מצדם של משתמשי האתר לקבל ממי שמטעמה, מעת לעת לקבלת תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר שירותים הניתנים על-ידה.

הגבלת אחריות 

 1. מובהר בזאת כי תכני האתר אינם מהווים המרצה, הוראה או הנחיה מדויקת לבצוע פעולות כלשהן ע"י משתמשי האתר ןשכל פעולה שתינקט ע"י המשתמשים על סמך דברים המופיעים באתר, כל פרשנות שתינתן לתכנים המוצגים בו הינם על דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.
 2. תכני האתר אינם מתיימרים להוות הנחיה לביצוע מהלכים מקצועיים ואף אם כן, הם אינם מחליפים את הצורך בשימוש ובקבלת שירות מקצועי בנושאים המפורטים באתר.
 3. מובהר בזאת כי בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר כתוצאה מן הכתוב בו.כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, בכלל זה, פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם או אמצעי ההתקשרות אתם, עשויה להיות מוזכרת באתר.
 4. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות מי שעלולים להתתחזות להיות בעלי באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה כתוצאה מפעילות באתר.
 5. תמונות ושמות יצרנים באתר נועדו להמחשה בלבד. אין בהם כדי להמליץ או שלא להמליץ על על מוצר או יצרן כזה או אחר.
 6. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות קישורים או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעל האתר. למען הסר ספק, בעל האתר לא אחראי בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל או למידע והתוכן המופיע בהם או לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו,

פרטיות

 1. באופן טבעי תחומי העיסוק של מעבדת שחזור מידע  וכתייבת חוות דעת מומחה, נמצאים במגע הדוק עם  סוגיות פרטיות וסודיות המידע. מתוקף כך, המעבדה מתחייבת לשמור על פרטיות הפונים אליה והמידע המסופק על-ידם לשם התהליך, בכפוף להוראות כל דין.
 2. מנגד מקבלי שירותי המעבדה, בפנותם ובהעברים קבצים או מסמכים או כל מידע אחר למעבדת ביט ביט ,שהם הבעלים הלגיטימיים או בעלי סמכות לפי כל דין, להעביר את ההתקנים או המסמכים המכילים את המידע לטיפולה של המעבדה. לפיכך, הם הנושאים הבלבדיים באחריות, לעניין זכותם לראות ולחשוף אחרים למידע הנ"ל ולהחזיק במידע שחולץ או טופל ע"י צוות המעבדה.
 3. לעיתים המעבדה נאלצת להיסמך על גורמים שלישיים לצורך השלמת מתן השירות הנדרש ללקוחתיה. עצם מסירת העבודה לבצוע ע"י ביט ביט, כמוה כקבלת האפשרות שגורמים נוספים אתם המעבדה נמצאת בקשרים מקצועיים, יחשפו לחומריהם.חשיפה זו לא תחשב כהפרת התחייבות המעבדה, לעניין השמירה על פרטיותו של הלקוח.
 4. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמשים באתר ושרותי המעבדה. דבר זה מתייחס גם לתכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים והלקוחות בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן גלישתם בו. ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם זה ביקר, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
 5. בעל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
 6. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 7. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעל האתר.
 8. בעל האתר והמעבדה, עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים והלקוחות באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בשרתי האתר או במעבדה עצמה . מידע המצויעל שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.

קניין רוחני

 1. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, מלבד אותם מרכיבים שבהם בעל האתר הינו מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לשימש בהם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי המבנה ומרכיבי האתר. בכללם התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים המוצגים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד של הגולשים וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר אסורים.
 3. חל איסור לבצע העתקה, פרסום, הפצה או שיכפול  הכולל שינוי, עיבוד, מכירה, הצגה פומבית, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו שלא בקונטקסט פרטי. אין לבצע כל פעולה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, שתפר או תפגע בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת הנוגעת לאתר או קבלת שירותים במעבדה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

קבלת שירותים דרך האתר ובמעבדה

 1. מזמין העבודה מתחייב לכך שהוא אוחז כדין בהתקן ממנו נדרש לבצע שחזור מידע לשם בצוע הליך שחזור ושבסמכותו למסור סיסמאות, את ההתקן וכל מידע אחר הקשורים למקור בו שמור המידע ואחר כך לעיין בתכנים ששוחזרו ממנו וגם למסור אותם למעבדת ביט ביט לצורך בצוע תהליך שחזור מידע או כל עבודה אחרת
 2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר או בחומרה הנמסרת למעבדה.
 3. תחילת ביצוע עבודה ייעשה בכפוף לקבלת אישור כתוב להצעת המחיר שנמסרה.
 4. בסיום התהליך במעבדה, יקבלו מזמיניי העבודה הודעה באשר לתוצרים שהושגו והם יתבקשו לבצע את התשלום באחד האופנים ובמסגרות הזמן שפורטו בהזמנת העבודה שאושרה.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.